කලාත්මක
වෙබ් අඩවි නිර්මාණය

කවුඩෝකෝ ආයතනය යනු කුමක්ද?

අප ආයතනය මගින් සිදුකරනු ලබන ප්‍රධානතම කාර්යය වන්නේ ඉතා නිර්මාණාත්මකව
නව ප්‍රවනතාවන්ට අනුකූලව වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීමයි.
එහිදී අපගේ සේවාදායකයන්ගේ අ‍වශ්‍යතාවය පරිදි ඉතා ගුණාත්මක, සුහදශීලී සේවාවක්
ලබා දීමට කැපවී සිටින්නෙමු.


කවුඩෝකෝ ආයතනය සපයනු ලබන සේවාවන්,

  • වෙබ් අඩවි නිර්මාණය කිරීම.
  • වෙබ් පිටු නැවත සැකසීම.
  • වෙබ් අඩවි සදහා ඉඩ වෙන් කිරීම.
  • වෙබ් අඩවි නාමයන් ලියාපදිංළචි කිරීම.
  • වෙබ් අඩවි තුළ ඊ-කොමර්ස් කටයුතු සිදු කිරීමට අදාල දත්තගොනු සැකසීම, (අන්තර්ජාලය හරහා බිල්පත් ගෙවීම, චැනල් සේවාවන් ලබා ගැනීම, භාණ්ඩ හා සේවා ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය පහසුකම් ලබා ගැනීම)